Kako disciplinirati dijete

Djevojčica u kazni u kutu, Foto: Jenn Huls/Shutterstock

Prema tome koliko dijete upravlja svojim ponašanjem i postupa suglasno sa zahtjevima koji mu se nameću kao članu obitelji i društva, kažemo da je dijete više ili manje disciplinirano. Svjesna disciplina djeteta treba biti dobrovoljna i da je dijete izvršava jer voli tako činiti, a ne zbog straha od kazne.

Uzroke nediscipliniranosti djeteta možemo tražiti u lošim primjerima odraslih, u nesređenu porodičnu životu, a često i u slabu nadzoru nad životom djeteta. U odgoju discipline odlučnu ulogu ima primjer roditelja.

U obitelji u kojoj dijete doživljava disciplinirano vladanje i samo će se tako vladati. Kad roditelji svojoj djeci izdaju neke zapovijedi, moraju paziti:

1 . Zapovijedi ne smiju izdavati zlovoljno, vikom ili ljutnjom;

2 . Zapovijedi moraju odgovarati snazi djeteta; ne treba zahtijevati od njega suviše težak napor;

3 . Zapovijed mora biti razumna, tj. da ne proturiječi zdravom razumu;

4. Zapovijed ne smije biti suprotna zapovijedi drugog roditelja ili starijeg člana obitelji.

Foto: Jenn Huls/Shutterstock