Kako odgojiti ekološki osvješteno dijete

Ekološki osviješteno dijete, Foto: Wessel du Plooy - Copy/Shutterstock

Dobro je da se djeca u obitelji počnu od najranijeg djetinjstva brinuti i pravilno odnositi prema okolini u kojoj žive. Posebne probleme ima grad, posebne selo, ali zaštita čovjekove okoline sastoji se od brige za red i čistoću u kući , dvorištu, ulici, mjesnoj zajednici, većem ili manjem selu, gradiću i gradu. Zaštitu čovjekove okoline mnogo mogu unaprijediti i sama djeca, i kao pojedinci ili kao radna grupa, dječje organizacije i sl.

Djecu treba usmjeriti na ove zadatke: skupljanje otpadaka, pošumljavanje okoline, uređenje parkova, sadnju voćaka, uređenje putova, izgradnju mostića, na sadnju cvijeća u kući i vrtu, na izgradnju i uređenju igrališta, na izradu i čuvanju klupa za odmor, na izradu trim staza za dnevne vježbe, na uređenju prikladnog kupališta, na čišćenju obale od otpadaka, u brizi za čistoću u vrtu, livadi, šumi, u čuvanju od požara, u brizi za čuvanje šumskog cvijeća i bilja, u zaštiti i prehrani životinja, na čistoću i red u parkovima i na ulici, groblju i na stotine drugih zadataka.

Aktivnim radom prikladnim uzrasnoj dobi djeca će steći navike da cijelog života imaju pravilan odnos prema okolini u kojoj žive, da paze na red i čistoću i shvaćaju potrebu da se održi prirodna ravnoteža, koja je nužna za normalan život pojedinca i cijelog čovječanstva.

Foto: Wessel du Plooy – Copy/Shutterstock