Pravila pisanja u wordu

Pisanje na laptopu, Foto: silver-john/Shutterstock

Mno­gi is­ku­sni ko­ri­sni­ci worda go­vo­re o mu­ka­ma ko­je ima­ju u su­sre­tu sa ve­li­kim bro­jem ma­turalnih, di­plom­skih, se­mi­nar­skih i os­ta­lih ra­do­va. Ma­da vam se ovo mo­že učini­ti ba­nal­nim, ipak riječ je o va­žnoj stva­ri: uko­li­ko ne po­štu­je­te pra­vi­la pisanja, pri­li­kom i­zmje­na u oso­bi­na­ma stra­ni­ce ili u opi­si­ma sti­lo­va, mo­že­te iza­zva­ti pravu ka­tas­tro­fu u prijelomu teksta.

Naj­zad, ako ne po­štu­je­te pra­vi­la ku­ca­nja kao pra­vo­pi­snu nor­mu, čitatelji do­ku­men­ta mogu steći utisak o vašoj neprofesionalnosti.

Bu­de­te li po­što­va­li sa­mo ovih de­set pra­vi­la, va­ši do­ku­men­ti pi­sa­ni u word-u bi­ti će ure­dni:

Zna­ko­vi in­ter­pun­kci­je (.,;:!?) pišu  se ne­po­sre­dno iza po­sljednjeg slo­va u riječi, a iza njih se ukucava je­dan ra­zmak;
Pravilno: Što to radiš? Brzo pokupi stvari.
Nepravilno: Što to radiš ? Brzo pokupi stvari.
kao i : Što to radiš ?Brzo pokupi stvari.

Na kra­ju pa­su­sa, iza zna­ka in­ter­pun­kci­je ne tre­ba ku­ca­ti ra­zmak, ne­go samo znak za no­vi red (En­ter). Pa­sus ne smije počinjati ra­zma­kom;
Nepravilan početak novog pasusa:
Ovaj pasus ne počinje ispravno jer počinje sa nepotrebnim poljem razmaka.

I­zmeđu dvije riječi piše se is­ključivo je­dan ra­zmak.

Prije otvorenih navodnika i o­tvo­re­ne za­gra­de piše se ra­zmak, a ne­po­sre­dno iza piše se tekst koji je pod navodnicima tj. u zagradi. Znak za za­tva­ra­nje na­vo­da i za­tvo­re­na za­gra­da piše se ne­po­sre­dno iza posljednjeg slo­va u tekstu, a eventualni razmak ili znak in­ter­pun­kci­je koji se odnosi na cijelu rečenicu unosi se ne­po­sre­dno iza navodnika ili zagrade.
Nepravilno: Odmah iza otvorene zagrade ( nalazi se razmak viška).

Ari­tme­tički zna­ko­vi (+ – x : =) uvijek se pišu kao sa­mos­tal­ne riječi, sa ra­zma­kom is­pred i iza njih. Izu­ze­tak je dvo­točka ka­da se ko­ris­ti u fun­kci­ji o­zna­ke ra­zmjera, ka­da se piše bez ra­zma­ka (npr. R 1:100)
Pravilno: 120 x 60 piksela
Nepravilno: 120×60 piksela

Postotci i pro­mil (%, ‰), ako sto­je uz broj, pišu se bez ra­zma­ka (npr. 100%);

Mjer­ne o­zna­ke se pišu sa ra­zma­kom is­pred i iza;
Pravilno: os­ta­lo je 5 km do…
Nepravilno: os­ta­lo je 5km do…

Nu­me­rički za­pis da­tu­ma se is­pi­su­je u re­dosljedu bro­je­va: dan, mje­sec i go­di­na. Ispisuje se sa točka­ma i bez ra­zma­ka (5.2.2008.). Praktički, vo­deće nu­le u bro­ju da­na i mje­se­ca se ne pišu, ma­da pos­to­je pra­vi­la od­stu­pa­nja u te­hničkim do­ku­men­ti­ma (05.02.2008.);

De­ci­mal­ni bro­je­vi se pišu sa za­re­zom kao zna­kom za ra­zdva­ja­nje cije­log i de­ci­mal­nog dije­la, bez ra­zma­ka (1,234). Točka se mo­že ko­ris­ti­ti kao znak za ra­zdva­ja­nje kla­sa, što se čes­to ko­ris­ti za pi­sa­nje novčanih i­zno­sa (1.234,56);

Slo­vo đ ni­kad ne tre­ba ku­ca­ti kao dvo­znak dj.

Foto: silver-john/Shutterstock