Pomoć kod ispunjavanja porezne prijave

Ispunjavanje porezne prijave
Ispunjavanje porezne prijave, Foto: docent/Shutterstock

Donosimo vam najčešće probleme kod ispunjavanja porezne prijave. Pažljivo pogledajte pitanja i odgovore i ukoliko ne nađete odgovor, vaš problem možete slobodno ostaviti u komentarima ispod. Ukoliko želite vidjeti upute za ispunjavanje porezne prijave ili skinuti obrazac za ispunjavanje porezne prijave samo kliknite na linkove.

1. Može li osoba koja tijekom poreznog razdoblja nije ostvarila dohodak koji se oporezuje prema odredbama Zakona o porezu na dohodak ostvariti povrat poreza na dohodak po podnesenoj godišnjoj prijavi poreza na dohodak?

Osoba koja u poreznom razdoblju, odnosno kalendarskoj godini nije ostvarila dohodak koji se oporezuje, odnosno nije platila porez na dohodak, ne može po podnesenoj godišnjoj prijavi poreza na dohodak ostvariti povrat tog istog poreza.

Primjer

Osoba koja je tijekom cijelog poreznog razdoblja bila na bolovanju i primala naknadu na teret obveznih osiguranja sa Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, a to joj je tijekom poreznog razdoblja bio jedini primitak, ne može po podnesenoj godišnjoj prijavi poreza na dohodak ostvariti povrat poreza na dohodak budući da su to primici na koje se ne plaća porez na dohodak.

2. Porezni obveznik rezident je tijekom kalendarske godine ostvario dohodak od nesamostalnog rada (plaću ili mirovinu ) samo kod jednog tuzemnog poslodavca odnosno isplatitelja i drugi dohodak u tuzemstvu (npr. autorski honorar). Da li je obvezan predati godišnju prijavu poreza na dohodak?

Nije, ali može podnijeti godišnju poreznu prijavu radi:

  1. ostvarivanja prava na neiskorišteni osobni odbitak,
  2. korištenje prava na izdatke po osnovi u tuzemstvu uplaćenih premija životnog osiguranja s obilježjem štednje, dopunskog i privatnoga zdravstvenog osiguranja, te dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja,
  3. prava na ravnomjerno godišnje oporezivanje odnosno godišnje izravnanje porezne osnovice,
  4. drugih prava propisanih zakonima.

Ako porezni obveznik podnese godišnju poreznu prijavu radi ostvarivanja nabrojanih prava obvezan je u godišnjoj poreznoj prijavi iskazati ukupno ostvareni dohodak što je ostvaren u poreznom razdoblju po svim izvorima dohotka

3. Može li porezni obveznik po podnesenoj godišnjoj prijavi poreza na dohodak iznos ostvarenog dohotka umanjiti za iznos godišnjeg osobnog odbitka iako određene mjesece tijekom poreznog razdoblja nije ostvarivao dohodak koji se oporezuje?

Može. Porez na dohodak za koji se podnosi godišnja prijava poreza na dohodak obračunava se godišnje, što znači da se poreznom obvezniku priznaje godišnji osobni odbitak.

Primjer

Porezni obveznik je samo jedan dio poreznog razdoblja bio zaposlen i ostvarivao dohodak po osnovi nesamostalnog rada, a ostatak godine bio je prijavljen na Zavodu za zapošljavanje kao nezaposlena osoba i tijekom tog razdoblja nije bio uzdržavani član. Osobni odbitak je tom poreznom obvezniku prilikom obračuna predujmova poreza na dohodak od nesamostalnog rada tijekom poreznog razdoblja bio priznat samo u onim mjesecima u kojima je ostvarivao dohodak po osnovi nesamostalnog rada. Po podnesenoj prijavi poreza na dohodak, priznaje se godišnji osobni odbitak poreznog obveznika, dakle osobni odbitak za cijelo porezno razdoblje.

4. Može li porezni obveznik rezident po podnesenoj godišnjoj prijavi poreza na dohodak uvećati svoj osobni odbitak za uzdržavanog člana uže obitelji ili uzdržavano dijete koje je u tijeku poreznog razdoblja ostvarilo primitak po osnovi obiteljske mirovine nakon smrti roditelja ?

Može. Pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji i djecu ne uzimaju se u obzir primici prema posebnim propisima po osnovi socijalnih potpora, doplatka za djecu, primitaka za opremu novorođenog djeteta i obiteljskih mirovina nakon smrti roditelja.

5. Može li porezni obveznik rezident po podnesenoj godišnjoj prijavi poreza na dohodak koristiti kao uzdržavanog člana svoje dijete koje je u poreznom razdoblju ostvarilo primitak od nesamostalnog rada u iznosu od 9.000,00 kuna ?

Može. Uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanom djecom smatraju se fizičke osobe čiji oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se ne smatraju dohotkom, ne prelaze iznos šesterostrukoga osnovnoga osobnog odbitka na godišnjoj razini. Pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji i djecu ne uzimaju se u obzir primici prema posebnim propisima po osnovi socijalnih potpora, doplatka za djecu, primitaka za opremu novorođenog djeteta i obiteljskih mirovina nakon smrti roditelja.

6. Može li porezni obveznik rezident po podnesenoj godišnjoj prijavi poreza na dohodak uvećati osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji i/ili uzdržavanu djecu, za koje tijekom kalendarske godine nije uvećavao svoj osobni odbitak, a čiji oporezivi primici, primici na koje se na plaća porez i drugi primici koji se u smislu Zakona o porezu na dohodak ne smatraju dohotkom ne prelaze iznos šesterostrukoga osnovnoga osobnog odbitka na godišnjoj razini?

Može. Porezni obveznik – uzdržavatelj može uvećati osobni odbitak po podnesenoj godišnjoj prijavi poreza na dohodak za te uzdržavane članove uže obitelji i/ili uzdržavano dijete.

7. Tko može podnijeti godišnju poreznu prijavu poreza na dohodak ako u tijeku poreznog razdoblja uzdržavani član uže obitelji i/ili dijete za koje porezni obveznik u istom poreznom razdoblju koristi dio osobnog odbitka, ostvari oporezive primitke, primitke na koje se na plaća porez i druge primitke koji se u smislu Zakona o porezu na dohodak ne smatraju dohotkom, a koji ne prelaze iznos šesterostrukoga osnovnoga osobnog odbitka na godišnjoj razini?

Godišnju poreznu prijavu poreza na dohodak može podnijeti:

  1. porezni obveznik – uzdržavatelj po osnovi ostvarenog dohotka i koristiti osobni odbitak za te uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu, i
  2. porezni obveznik – uzdržavani član uže obitelji i/ili dijete po osnovi ostvarenog dohotka i koristiti pravo na svoj osnovni osobni odbitak.

Porezni obveznik je tijekom kalendarske godine uzdržavao člana uže obitelji koji je bio upisan u njegovu poreznu karticu. Uzdržavani član je tijekom kalendarske godine radio kao akviziter 2 mjeseca i ostvario primitak u iznosu od 3.500,00 kuna.

Porezni obveznik – uzdržavatelj može po podnesenoj godišnjoj prijavi uvećati osobni odbitak za uzdržavanog člana, a uzdržavani član može po podnesenoj godišnjoj prijavi koristiti svoj osnovni osobni odbitak.

8. Može li rezident koristiti osobni odbitak za uzdržavane članove koji žive u inozemstvu?

Rezident može koristiti osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu koji žive u inozemstvu. U tom slučaju obvezan je dokazati da postoje uvjeti za korištenje tog dijela osobnog odbitka odnosno predočiti o tome isprave koje je izdalo nadležno tijelo u inozemstvu. Ove potvrde moraju sadržavati sljedeće:

  1. osobne podatke o bračnom drugu, djeci i uzdržavanim članovima uže obitelji, uz naznaku stupnja srodstva,
  2. podatke o primicima uzdržavanih osoba, na osnovi kojih se može utvrditi mogu li se smatrati uzdržavanima,
  3. rješenja o možebitnoj invalidnosti članova uže obitelji.

Navedene isprave, koje ne smiju biti starije od šest (6) mjeseci, rezident je obvezan priložiti svojoj godišnjoj poreznoj prijavi odnosno ako godišnju poreznu prijavu nije obvezan podnijeti, dostaviti na uvid najkasnije do kraja veljače tekuće za prethodnu godinu nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu/uobičajenom boravištu koja izdaje poreznu karticu – Obrazac PK, ako za te članove uže obitelji koristi osobni odbitak pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada.

9. Može li porezni obveznik rezident po podnesenoj godišnjoj prijavi poreza na dohodak uvećati osobni odbitak za iznos stvarno nastalih troškova za zdravstvene usluge i nabavu ortopedskih pomagala u Republici Hrvatskoj, a najviše do 12.000,00 kuna, za uzdržavanog člana (npr. maloljetno dijete)?

Ne može. Porezni obveznik rezident može koristiti uvećanje osobnog odbitka za zdravstvene usluge i nabavu ortopedskih pomagala isključivo za sebe, ne i za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu.

10. Može li se poreznom obvezniku rezidentu po podnesenoj godišnjoj prijavi poreza na dohodak uvećati osobni odbitak za iznos uplaćene stambene štednje?

Ne može. Iznos uplaćene stambene štednje ne može uvećati osobni odbitak poreznog obveznika rezidenta.

11 . Može li se poreznom obvezniku rezidentu po podnesenoj godišnjoj prijavi poreza na dohodak uvećati osobni odbitak za kupnju građevinskog zemljišta na kojem će graditi prvi stambeni prostor za potrebe svog trajnog stanovanja?

Ne može. Poreznom obvezniku rezidentu se osobni odbitak može uvećati za kupnju ili gradnju prvog stambenog prostora, a ne i za kupnju građevinskog zemljišta.

12. Priznaje li se poreznom obvezniku rezidentu po podnesenoj godišnjoj prijavi poreza na dohodak uvećani osobni odbitak za kupnju ili gradnju stambenog prostora, ako mu to nije prvi stambeni prostor?

Ne priznaje. Poreznim obveznicima rezidentima se osobni odbitak po podnesenoj godišnjoj prijavi poreza na dohodak može uvećati za kupnju ili gradnju prvog stambenog prostora na području Republike Hrvatske za potrebe njihovog trajnog stanovanja.

13. Može li se poreznom obvezniku rezidentu po podnesenoj godišnjoj prijavi poreza na dohodak priznati uvećani osobni odbitak za kupnju ili gradnju prvog stambenog prostora za plaćene kamate po nenamjenskom kreditu?

Ne može. Poreznom obvezniku rezidentu se po podnesenoj godišnjoj prijavi može priznati uvećani osobni odbitak za kupnju ili gradnju prvog stambenog prostora vlastitim sredstvima ili sredstvima namjenskog stambenog kredita.

14. Može li se poreznom obvezniku rezidentu po podnesenoj godišnjoj prijavi poreza na dohodak uvećati osobni odbitak za kupnju ili gradnju prvog stambenog prostora za plaćene kamate po namjenskom stambenom kreditu koji je sklopljen u inozemstvu?

Ne može. Poreznom obvezniku rezidentu može se uvećati osobni odbitak za kupnju ili gradnju prvog stambenog prostora za plaćene kamate po namjenskom stambenom kreditu koji je sklopljen u tuzemstvu.

15. Može li se poreznom obvezniku rezidentu po podnesenoj godišnjoj prijavi poreza na dohodak uvećati osobni odbitak za kupnju ili gradnju prvog stambenog prostora:

a) vlastitim sredstvima, ako dokazi o plaćanju glase na ime i prezime njegovog bračnog druga?

Ne može. Dokazi o plaćanju obvezno glase na ime i prezime poreznog obveznika koji koristi dio osobnog odbitka za kupnju prvog stambenog prostora.

b) po osnovi plaćenih kamata po namjenskom stambenom kreditu, ako ugovor o kreditu odnosno potvrda kreditora o plaćenim kamatama glase na ime i prezime njegovog bračnog druga?

Ne može. Ugovor o kreditu odnosno potvrda kreditora o plaćenim kamatama obvezno glase na ime i prezime poreznog obveznika koji koristi dio osobnog odbitka za kupnju prvog stambenog prostora.

16. Priznaje li se poreznom obvezniku rezidentu po podnesenoj godišnjoj prijavi poreza na dohodak uvećani osobni odbitak za kupnju prvog stambenog prostora vlastitim sredstvima ili sredstvima namjenskog stambenog kredita ako predugovor odnosno ugovor o kupnji zaključen s prodavateljem glasi na ime i prezime njegovog bračnog druga?

Priznaje se pod uvjetom da dokazi o plaćanju, odnosno ugovor o namjenskom stambenom kreditu glase na ime i prezime poreznog obveznika. Predugovor odnosno ugovor o kupnji zaključen s prodavateljem, u svrhu korištenja osobnog odbitka za kupnju prvog stambenog prostora, može glasiti na ime i prezime poreznog obveznika i/ili na ime i prezime njegovog bračnog druga. U tom slučaju, porezni obveznik obvezan je priložiti svojoj godišnjoj poreznoj prijavi izvod iz matice vjenčanih koji ne smije biti stariji od 6 mjeseci.

17. Može li po podnesenoj godišnjoj prijavi poreza na dohodak pravo na uvećanje osobnog odbitka temeljem plaćenih kamata za namjenski stambeni kredit pri kupnji ili gradnji prvoga stambenog prostora iskoristiti bračni drug koji je vlasnik/suvlasnik nekretnine, a nije nositelj namjenskog stambenog kredita?

Ne može. Bračni drug, nositelj namjenskog stambenog kredita, može koristiti pravo na uvećanje osobnog odbitka za stambene potrebe putem namjenskog stambenog kredita po podnesenoj godišnjoj prijavi poreza na dohodak ako ispunjava ostale uvjete propisane Zakonom.

18. Može li se po podnesenoj godišnjoj prijavi poreza na dohodak osobni odbitak poreznog obveznika rezidenta uvećati za plaćene kamate po namjenskom stambenom kreditu ako je ugovor o kreditu sklopljen od 1. siječnja 2003.g., a prosječna kamatna stopa u poreznom razdoblju je niža od 6% ?

Može, jer visina kamatne stope za kredite odobrene od 01.01.2003. g. nije uvjet za korištenje olakšice po toj osnovi.

Pravilnik o porezu na dohodak članak 58. stavak 7.
“Prema članku 36. stavku 20. Zakona, dio osobnog odbitka za kupnju ili gradnju prvog stambenog prostora po osnovi plaćenih kamata namjenskih stambenih kredita sklopljenih prije 1. siječnja 2003. godine, može se priznati poreznim obveznicima pod uvjetom da plaćene kamate u tijeku poreznog razdoblja ( kalendarske godine ) iznose 6% i više.”

19. Može li račun ovlaštenog izvođača radova za postavljanje ugradbenih ormara predstavljati izdatak za održavanje postojećeg stambenog prostora rezidenta po podnesenoj godišnjoj prijavi poreza na dohodak?

Ne može. Račun ovlaštenog izvođača radova za kupnju i ugradnju namještaja ne smatra se izdatkom za održavanje postojećeg stambenog prostora .

Pravilnik o porezu na dohodak članak 59. stavak 5.
“Izdacima za održavanje postojećeg stambenog prostora u smislu stavka 3. ovoga članka ne smatraju se opremanje stambenog prostora i to osobito: nabava i ugradnja namještaja, kuhinja, televizora, hladnjaka, štednjaka,računala i slično, a niti izdaci za vanjske priključne struje, vode plina i slično, niti izdaci za održavanje zajedničkih prostorija ili dijelova stambene zgrade.”

20. Tko može koristiti pravo na uvećanje osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora vlastitim sredstvima po podnesenoj godišnjoj prijavi poreza na dohodak ako račun ovlaštenog izvođača radova za održavanje postojećeg stambenog prostora glasi na jednog, a stambeni prostor je u vlasništvu drugog supružnika?

Bračni drug na kojeg glasi račun ovlaštenog izvođača radova za održavanje postojećeg stambenog prostora može koristiti olakšicu za uvećanje osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora vlastitim sredstvima po podnesenoj godišnjoj prijavi poreza na dohodak.

21. Može li se poreznom obvezniku po podnesenoj godišnjoj prijavi poreza na dohodak uvećati osobni odbitak za održavanje postojećeg stambenog prostora ako ne posjeduje izvorne račune registriranih izvođača radova o izvedenim radovima i uslugama, nego samo račune za kupljeni materijal?

Ne može. Uvećanje osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora priznaje se na temelju vjerodostojnih isprava za obavljene radove i usluge registriranih izvođača radova. Dakle ako porezni obveznik ima račune za kupljeni materijal bez iskazanih izvedenih radova i usluga, ne može po osnovi tih računa koristiti uvećani osobni odbitak za održavanje postojećeg stambenog prostora.

22. Porezni obveznik rezident živi u kući u vlasništvu roditelja. Može li po podnesenoj godišnjoj prijavi poreza na dohodak iskoristiti pravo na uvećanje osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora ako ima račune ovlaštenih izvođača radova na svoje ime i prezime?

Ne može. Poreznom obvezniku rezidentu priznaje se dio osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora na području Republike Hrvatske u njegovu vlasništvu ili vlasništvu njegova bračnog druga, radi poboljšanja uvjeta stanovanja, uz uvjet da u tome stambenom prostoru ima prebivalište i trajno boravi.

Zakon o porezu na dohodak članak 36. stavak 21.
“Rezidentima se osobni odbitak iz stavka 1. i 2. ovoga članka može u poreznom razdoblju uvećati i za održavanje postojećeg stambenog prostora na području Republike Hrvatske u njegovom vlasništvu ili vlasništvu njegovoga bračnog druga, radi poboljšanja uvjeta stanovanja, a pod uvjetom da rezident u tom stambenom prostoru ima prebivalište i trajno boravi. Uvećanje osobnog odbitka za održavanje postojećega stambenog prostora priznaje se na temelju vjerodostojnih isprava za obavljene radove i usluge registriranih izvođača radova.”

Pravilnik o porezu na dohodak članak 58. stavak 14.
“Izvorni računi registriranih izvođača radova i usluga , uz podatke propisane poreznim propisima, obvezno trebaju sadržavati i podatke o imenu i prezimenu te prebivalištu odnosno adresi stanovanja poreznog obveznika ( kupca ili primatelja/naručitelja usluge ), adresu stambenog prostora na kojoj su radovi i/ili usluge gradnje izvršene.”

23. Može li se poreznom obvezniku rezidentu po podnesenoj godišnjoj prijavi poreza na dohodak kao izdatak pri utvrđivanju dohotka priznati uplaćene premije životnog osiguranja s obilježjem štednje, dopunskog i privatnog zdravstvenog osiguranja te dobrovoljnog mirovinskog osiguranja ako je te premije u tijeku poreznog razdoblja za njega uplaćivao poslodavac na svoj teret?

Ne može. Izdacima pri utvrđivanju dohotka poreznog obveznika rezidenta priznaju se te premije ako su one stvarni izdatak poreznog obveznika, a ne njegovog poslodavca.

24. Može li porezni obveznik rezident koristiti izdatak za školovanje i stručno usavršavanje kao porezno priznati izdatak prilikom podnošenja godišnje porezne prijave na dohodak ?

Ne može, osim ako se ne radi o poreznom obvezniku koji obavlja samostalnu djelatnost i utvrđuje dohodak na temelju poslovnih knjiga.

Zakon o porezu na dohodak članak 56. stavak 6.
“Obveznicima poreza na dohodak koji obavljaju samostalnu djelatnost iz članka 18. ovoga Zakona, dohodak od samostalne djelatnosti može se dodatno umanjiti i po osnovi izdataka za školovanje i stručno usavršavanje radnika i tih obveznika osobno i to u visini ukupno nastalih izdataka u poreznom razdoblju. ”

Foto: docent/Shutterstock